Vážení klienti,

jednou z našich priorit je ochrana Vašich osobních údajů. V tomto dokumentu najdete všechny potřebné informace ohledně Vašich osobních údajů zpracovávaných společností DEKORHOME, s.r.o., IČO: 242 29 661, se sídlem Jesenická 513, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 190860 (dále jen „Společnost“), s níže jste uzavřel/a kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“).

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte e-mail info@inpostele.cz.

Za jakým účelem a jaké osobní údaje zpracováváme?

Uzavření Smlouvy a plnění Smlouvy

Osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření a realizace závazků ze Smlouvy. K tomu potřebujeme Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje (e-mail), doručovací adresu, případně identifikační a kontaktní údaje fyzických osob, které Vás zastupují, v závislosti na volbu způsobu platby za Vámi objednané zboží též číslo bankovního účtu a jiné platební údaje, informace z komunikace s Vámi, informace o plnění Smlouvy.

Jakožto našim klientům vám za účelem usnadnění objednávání zboží umožnujeme, abyste si prostřednictvím rozhraní webové stránky www.inpostele.cz zřídili uživatelský účet, pak zpracováváme rovněž Vaše přihlašovací údaje.

Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro plnění našich smluvních povinností.

Oprávněné zájmy a právní povinnosti

V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů, typicky v případě právních sporů, řízení před soudem či při kontrolách ze strany orgánů veřejné správy (Česká obchodní inspekce apod.). Zde musíme prokazovat, že jsme při plnění Smlouvy jednali v souladu s právními předpisy.

Často zpracování osobního údaje ukládá i zákon, zde zpracováváme osobní údaje typicky při:

 • vedení účetnictví a plnění souvisejících daňových povinností,
 • archivování.

Zasílání informací a novinek o našich službách či výrobcích (obchodních sdělení)

Našim klientům, u kterých jsme získali jejich e-mail a/nebo telefon v souvislosti s uzavřením Smlouvy, nebo osobám, které se přihlásili k odběru novinek prostřednictvím webových stránek www.inpostele.cz, a za tímto účelem nám sdělili svůj e-mail, zpracováváme tyto osobní údaje za účelem zasílání informací a novinek o našich službách či výrobcích. V případě, že nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli zdarma odhlásit. Způsob bude vždy uveden v rámci takového sdělení. V případě, že tyto zprávu vůbec nechcete dostávat, kontaktujte nás na info@inpostele.cz .

K zasílání obchodních sdělení využíváme službu VIVmail, jejímž poskytovatelem je společnost VIVmail.cz s.r.o., IČO: 28445937, se sídlem Jungmannovo náměstí 753/18, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Neprovádíme žádné profilování, ani automatizované rozhodování.

Za účelem zjišťování, jak jsou webové stránky www.inpostele.cz, na kterých je provozován internetový obchod Společnosti, využívány a jejich následného zlepšování pak sledujeme i chování našich klientů pomocí tzv. logování a trackování (tedy historii přihlašování a využívání jednotlivých funkcí webových stránek www.inpostele.cz).

Od koho osobní údaje dostáváme a komu je předáváme?

Osobní údaje získáváme primárně od Vás. Jste povinni dám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat.

Automatizovaně získáváme údaje, které vzniknou Vaší aktivitou v rámci webových stránek www.inpostele.cz.

Osobní údaje nejsou předávány mimo EU, není-li uvedeno jinak.

 • Ke zpracování Vašich osobních údajů využíváme tyto zpracovatele, resp. služby:
  smluvní přepravce PPL CZ s.r.o. se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, IČO: 25194798
 • smluvní přepravce TOPTRANS EU, a.s., se sídlem U plynárny 1290/99, 10136 Praha 10 – Michle, IČO: 28202376
 • smluvní přepravce Česká pošta s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
 • Systém Upgates, provozovaný společností EVici webdesign s.r.o., se sídlem Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina, IČ 28598661, Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 33912; zpracování osobních údajů při provozu webových stránek e-shopu
 • Petr Martínek, IČO: 71135324, se sídlem Říčany, Na Kavčí skále 1696/8, 25101, zpracování osobních údajů v rámci poskytování účetních služeb a daňového poradenství;
 • Účetní systém POHODA, provozovaný společností STORMWARE s.r.o., se sídlem Za Prachárnou 4962/45, 586 01 Jihlava, IČ 25313142, Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 24515; zpracování za účelem fakturace a účetnictví;
 • službu VIVmail, jejímž poskytovatelem je společnost VIVmail.cz s.r.o., IČO: 28445937, se sídlem Jungmannovo náměstí 753/18, Nové Město, 110 00 Praha 1, za účelem rozesílání obchodních sdělení;

Osobní údaje mohou být předány orgánům veřejné správy za účelem výkonu jejich zákonných oprávnění.

Osobní údaje mohou být předány též výše uvedeným společnostem poskytujícím platební služby a dále poskytovateli přepravních služeb společnosti PPL CZ s.r.o., IČO: 25194798, se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany.

Jak zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně v souladu s příslušným účelem, kde je nezbytné či vhodné manuální zpracování. Při správě Vašich dat mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně na webových stránkách www.inpostele.cz.

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a nezasahujeme do Vašeho soukromého a osobního života.

Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?

Smlouva a oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu účinnosti Smlouvy.

Poté je uchováme po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt (které mohou být v České republice až 15 let od vzniku relevantní události) za účelem vyřizování reklamací a uplatňování práv vůči Společnosti, resp. ochrany našich práv při uplatňování práv vůči Vám. V této souvislosti zpracováváme Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení, IČO, DIČ, bydliště/sídlo) a kontaktní údaje (e-mail, telefon), případně takové identifikační a kontaktní údaje fyzických osob v angažmá, údaje o plnění Smlouvy (obsah Smlouvy, informace o jejím plnění), informace z komunikace s Vámi.

Právní povinnosti

Účetnictví a archivace dokumentů

Osobní údaje, které vyžaduje právní předpis (typicky fakturační údaje a informace o poskytovaném plnění), musíme zpracovat pro účely účetnictví a plnění daňových povinností (event. pro účely archivace). Doba zpracování je 5 let od konce účetního období, v případě dokladů relevantních pro platby DPH je to 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

S ohledem na naši povinnost vyplývající ze smlouvy, kterou jsme uzavřeli s výše uvedenými společnostmi poskytujícími platební služby, uchováváme platební informace po dobu 10 let od provedení příslušné transakce a rovněž doklady o dodání zboží vám.

Potřebné osobní údaje archivujeme v souladu s požadavky zákona o archivnictví.

Osobní údaje nejsou zpracovány na základě souhlasu, a tedy není možné odvolávat souhlas se zpracováním. Vždy však na základě žádosti posoudíme, zda dané údaje již není nutné zpracovávat.

Zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení, jak je uvedeno výše, zasíláme, dokud se neodhlásíte. Tato možnost je uvedena v rámci každého sdělení a je zdarma.

Jaká máte práva?

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech nosičů Vašich osobních údajů a poskytnutí seznamu zpracovávaných osobních údajů.

Vždy Vás budeme informovat o:

 • účelu zpracování osobních údajů,
 • osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
 • povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,
 • příjemci, případně kategoriích příjemců,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
 • veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

Mezi Vaše další práva patří

 • požádat nás o vysvětlení,
 • požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),
 • požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,
 • podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

Jak Vaše osobní údaje chráníme

K zabezpečení údajů slouží následující prostředky zabezpečení:

Antivirové ochrany, firewally, šifrování, autorizační údaje, směrnice o ochraně osobních údajů atd.

Nábytek

Zahrada

Designový nábytek

Osvětlení

Obývací pokoj

SEDACÍ SOUPRAVY

Kuchyně

Předsíň

Koupelna

Dětský pokoj

Ložnice

Pracovna

Velký výprodej nábytku

Skladovky

Náš blog a akce

Tyto stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Další informaceSouhlasímNastavení