PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení uživatelé,

ochrana Vašeho soukromí a osobních údajů je pro nás zcela zásadní. Proto věnujte prosím pozornost tomuto dokumentu, kde najdete všechny potřebné informace ohledně Vašich osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím internetového obchodního systému www.inpostele.cz (dále jen „Služba“) provozovaným DEKORHOME, s.r.o., IČ: 24229661, sídlem Jesenická 513, 252 44, Psáry - Dolní Jirčany (dále jen „Provozovatel“).

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte prosím tento email: info@inpostele.cz

Osobními údaji jsou: jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, cookies, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.

1.     Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

1.1.  Osobní údaje zpracováváme v první řadě za účelem uzavírání a plnění Smlouvy s Uživateli jakožto Kupujícími. Za tím účelem mají registrovaní uživatelé zřízený uživatelský účet. K uzavření Smlouvy dochází výhradně elektronicky, tedy za tímto účelem sbíráme data pro identifikaci smluvní strany při provedení uzavření, abychom měli časové razítko pro důkaz souhlasu s konkrétními podmínkami. Osobní údaje dále zpracováváme za účelem plnění Smlouvy.

1.2.  Osobní údaje Uživatele sbíráme i za účelem evidence a analýzy užití Služeb Uživateli s cílem zlepšení kvality Služeb pro Uživatele.

1.3.  V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů, typicky v případě právních sporů, řízení před soudem apod. Zde musíme prokazovat, že jsme při poskytování svých Služeb jednali v souladu s právními předpisy.

1.4.  Často zpracování osobního údaje ukládá i zákon, např. při vedení účetnictví, archivování apod.

1.5.  Zpracování těchto údajů je povinné, bez nich není možné Služby využívat.

1.6.  Neprovádíme žádné profilování, ani automatizované rozhodování.

2.     Od koho osobní údaje dostáváme a komu je předáváme?

2.1.  Osobní údaje získáváme výhradně od Vás. Nezjišťujeme si o Vás žádné další údaje, kromě těch, které nám sami dáte. Jste povinni dám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat.

2.2.  Pro zpracování osobních údajů Uživatele využíváme následující zpracovatele:

-          smluvní přepravce PPL CZ s.r.o. se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, IČO: 25194798

-          smluvní přepravce TOPTRANS EU, a.s., se sídlem U plynárny 1290/99, 10136 Praha 10 – Michle, IČO: 28202376

-          smluvní přepravce Česká pošta s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1

-          naši externí spolupracovníci (fyzické osoby) zajišťující správu našich systémů na základě smlouvy

2.3.  Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně prostřednictvím systému www.inpostele.cz , popř. pro účely účetnictví a fakturace v systému POHODA.

2.4.  Osobní údaje Uživatele mohou být zpracovány i manuálně a mohou při tom vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pracující pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

2.5.  Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste nikdy neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti. Chráníme Vás i před neoprávněným zasahováním do Vašeho soukromého a osobního života.

2.6.  Jelikož jste naši klienti, čas od času Vám zasíláme informace a novinky o našich výrobcích a službách. V případě, že nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli zdarma odhlásit. Způsob bude vždy uveden v rámci takového sdělení.

3.     Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje poskytnuté při uzavírání Smlouvy a během jejího plnění uchováme po dobu trvání Smlouvy.

I po ukončení Smlouvy jsme však oprávněni nadále zpracovávat osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné k těmto účelům:

3.1.  Účetnictví a archivace dokumentů

Osobní údaje, které vyžaduje právní předpis, musíme zpracovat pro účely účetnictví a plnění daňových povinností (event. pro účely archivace). Doba zpracování je 5 let od konce účetního období, v případě dokladů relevantních pro platby DPH je to dokonce 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo;

3.2.  Oprávněné zájmy

Osobní údaje zpracováváme rovněž pro ochranu našich oprávněných zájmů, tj. obrana před případnými nároky našich zákazníků, a to i před soudem (např. po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt, která může být v České republice až 15 let od vniku relevantní události).  V této souvislosti Provozovatel zpracovává Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení, adresu, IČO, DIČ, sídlo) a kontaktní údaje (email, telefon), údaje v souvislosti s plněním Smlouvy (její obsah, informace o jejím plnění, číslo bankovního účtu a jiné platební údaje, informace z komunikace s Vámi).

Tyto údaje nemůžeme smazat, a to ani v případě žádosti Uživatele, neboť nejsou zpracovány na základě souhlasu. Vždy však na základě Vaší žádosti posoudíme, zda dané údaje již není nutné zpracovávat.

4.     Jaká máte práva?

4.1.  V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich osobních údajů.

4.2.  Vždy Vás budeme informovat o:

a)     účelu zpracování osobních údajů,

b)    osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,

c)     povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,

d)    příjemci, případně kategoriích příjemců,

e)     plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,

f)     veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

 

4.3.  Mezi Vaše další práva patří

a)     požádat nás o vysvětlení,

b)    požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),

c)     požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,

d)    podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,

e)     vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

5.     Jak Vaše osobní údaje chráníme

Vaše údaje chráníme. K tomu slouží následující prostředky zabezpečení: anitvirové ochrany, firewally, šifrování, autorizační údaje.

6.     Závěrečná ustanovení

  • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  • S těmito podmínkami souhlasíte odesláním internetového formuláře. Odesláním potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.